Cao mbo

De werkafspraken tussen scholen en hun werknemers zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst mbo. Deze overeenkomst gaat onder andere in op de hoogte van het salaris, arbeidsduur en vakantie- en verlofdagen. Arbeidsvoorwaarden is voor werkgevers en werknemers een belangrijk thema en zij gaan hierover, via de sociale partners, veelvuldig met elkaar in gesprek. De MBO Raad is een van de cao-partijen. Klik hier om de volledige cao mbo in te zien.

Cao mbo 2016-2017

Brancheorganisatie MBO Raad en werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en UNIENFTO/FvOv hebben in juni 2016 een onderhandelaarsakkoord over een cao voor de werknemers in het middelbaar beroepsonderwijs gesloten. In het akkoord hebben vakbonden en werkgevers onder meer afspraken gemaakt over een loonsverhoging en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over sociale zekerheid bij ontslag, een afwijking op de ketenbepaling voor zij-instromers, participatiebanen en het overleg met vakbonden op de mbo-school.

De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de vakbonden hebben ingestemd met het resultaat en daarmee is de cao mbo per 1 juli 2016 van kracht geworden. De overeengekomen duur van de cao liep tot 1 oktober 2017. Aangezien sociale partners de cao niet hebben opgezegd is de looptijd van de cao daarna automatisch verlengd tot 1 oktober 2018. Per 1 mei 2018 hebben cao-partijen de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling aangepast. De gepubliceerde tekst in de zijbalk van de cao mbo is de per 1 mei 2018 geldende tekst.

Servicepunt voor leden MBO Raad

De bij de MBO Raad aangesloten leden kunnen voor meer informatie over de cao mbo contact opnemen met het servicepunt CAO. Werknemers van een mbo-school kunnen terecht bij hun werkgever dan wel één van de vakbonden.

Rijn IJssel Open je toekomst